Transport

Föranmäl gods & leveranser till och från Svenska Mässan & Gothia Towers

Svenska Mässan godsmottagning lossar och lastar allt gods. Lossning och lastning debiteras enligt gällande prislista. Tomgodsförvaring beställt på plats debiteras enligt gällande prislista. Ankommande och avgående gods måste föranmälas 5 dagar före leverans och hämtning.
För mer information, föranmälan och priser, klicka här »

 Fokusera på din affär – låt oss sköta logistiken

Svenska Mässan erbjuder tjänsten Dörr-Monter-Dörr. Detta innebär att gods hämtas från avsändarort och körs till er monter.
Läs mer här »

Godsadress till och från vår samlastningscentral
(gods under 4 ton / 10m3 / 2 flm, behöver inte förbokas)

[Utställningens namn]
Svenska Mässan
Att: Utställarens företag, monternummer
247 Logistics
Gullbergsvassgatan 6
411 04 GÖTEBORG
Klicka här för karta och körinstruktion till samlastningscentral »

Till Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla mindre godsförsändelser under 4 ton/10 m3/2 flm (motsvarar cirka 5 Euro-pall)levereras till vår samlastningsterminal, under tiden:

16/10, 17/10, 18/10, 19/10, senast klockan 12:00. Svenska Mässan ombesörjer därifrån transport till er monter senast 07:00 20/10.

Från Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla mindre godsförsändelser under 4ton/10m3/2flm (motsvarar cirka 5 Euro-pall) skickar Svenska Mässan till samlastningscentralen för vidare transport. Godshandlingar måste alltid lämnas in till Svenska Mässans godsmottagning oavsett vem som anordnar transport.
Godset är tillgängligt för avhämtning 31/10.

Godsadress till och från Svenska Mässan & Gothia Towers (gods över 4 ton / 10 m3 / 2 flm samt under eventets öppettider)

[Utställningens namn]
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 GÖTEBORG

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen.

Till Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla större godsförsändelser över 4 ton/10 m3/2 flm samt gods som gäller för utställare som bokat tidig inflyttning.

Från Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla större godsförsändelser över 4 ton/10 m3/2 flm
Föranmäls, senast 25/10 för avhämtning senast den 31/10

Mindre transporter
Körs in till Parkeringshus Focus, Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). Om man parkerar bilen på plan 2 har man sedan tillgång till en gångbro rakt in i mässhallarna. Vid gångbron finns vagnar som man kan låna för att transportera gods.

Allmänna regler
Fordon får inte köras in i hallarna för lossning eller lastning av gods. De interna transporterna, lyft- och truckarbeten på mässområdet, sköts av Svenska Mässan Transport. Arbetet debiteras enligt gällande prislista, se beställningsblanketten under flik blanketter.

Alla som hämtar utställningsgods måste kunna legitimera sig eller på annat sätt bevisa att de äger rätt att avhämta en utställares gods. Om utställaren anlitar en utomstående firma för att transportera utställningsgods, ska utställaren meddela Svenska Mässan Transport samt utfärda intyg som visar att vederbörande äger rätt att hämta godset.

Obokade leveranser debiteras extra! P.g.a. begränsad lossnings-/lastningsyta måste vi begränsa din tid på lastgården till cirka 15 minuter.

Hos Godsmottagningen kan man även:
– Beställa truck/kranhjälp
– Boka bortforsling och förvaring av tomgods
– Hämta ut mindre paket
– Hyra uppställningsplats för containers under mässtiden

Frågor?
Kontaktperson: Peter Dahl
Email: peter.dahl@svenskamassan.se
Telefon: +46 31 708 86 00

In- & utflyttning samt öppettider Service Center

Entré in- och utflyttning
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods.

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Under inflyttning och utflyttning är det absolut förbjudet för minderåriga att vistas i hallarna.

Svenska Mässan har rökfritt i samtliga hallar.

Vid inflyttning och utflyttning placeras mobila miljöstationer ut i hallarna, där allt avfall ska sorteras. Under utställningsdagarna finns miljöstation vid lastporten. Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställargods debiteras det utställande företag.

Inflyttningstider:Hall A-E
Lördag 20/10 kl.08.00-20.00
Söndag 21/10 kl.08.00-20.00
Måndag 22/10 kl.07.00-20.00
Tisdag 23/10 kl.07.00-10.00

Inflyttningstider:Hall F, G, H
Söndag 21/10 kl.08-00-20.00
Måndag 22/10 kl.07.00-20.00
Tisda g23/10 kl.07.00-10.00

Önskas tidigare inflyttning hör av dig till ansvarig på Monterservice & Eventservice. Vänligen se under Kontakt. Tjänsten debiteras extra.

Vänligen notera tidpunkt för när inflyttningen avslutas. Då påbörjas förstädning samt mattläggning i gångarna. Förstädning, i form av dammsugning och dammtorkning, utförs kostnadsfritt i samtliga montrar (dock inte låsta utrymmen). Övrig städning och borttagning av material kan beställas via Monterservice/Eventservice på After Sales.

Svenska Mässan kan inte garantera att all beställd utrustning finns på plats från första inflyttningsdagen. Arbetet fortlöper under hela inflyttningstiden och eventuella tilläggsbeställningar behandlas i turordning.

Utflyttningstider: Hall A-E
Fredag 26/10 kl.15.00-24.00
Lördag 27/10 kl.07.00-24.00
Söndag 28/10 kl.08.00-20.00
Utflyttningstider: Hall F, G, H
Fredag 26/10 kl.15.00-24.00
Lördag 27/10 kl.07.00-24.00

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen.

Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.

Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

Service Center
Under in- och utflyttning samt utställningsdagar finns det personal tillgänglig i vårt Service Center.

Vårt Service Center ligger i hall D på plan 1.

Frågor?
Kontaktperson: Türkan Yerlikaya
Email: turkan.yerlikaya@svenskamassan.se
Telefon: +46 31 708 81 30