Framtidens varumärkesägare kräver snabbfotad förpackningsindustri

Omvärldens stora rörlighet återspeglas i varumärkesägarnas ständigt förändrade förpackningsbehov. Förpackningsindustrin måste därför leva i detta flöde för att kunna erbjuda nya möjligheter. Då gäller det att vara mer uppdaterad än någonsin inom både helt nya och inte sällan komplexa områden. Årets Scanpack ger ett unikt helhetsgrepp runt allt du behöver veta – och lite till.

e-commerce-robotFörpackningsindustrins framtid handlar om flera viktiga trendområden – allt från hållbar och resurseffektiv produktion med en digitalisering som ger möjlighet att jobba smart, till att skapa en attraktiv innovationsmiljö och en kommunikationsplattform som lockar. Samtidigt ökar behovet av nya logistiklösningar och kraven på såväl flexibilitet som snabbhet blir allt mer avgörande. Konverterare såväl som leverantörer av maskinsystem och förpackningsmaterial ställs inför nya utmaningar och förväntas bredda värdekedjan. Kunskapen om framtidens konsumentbeteende behövs redan idag för att kunna möta upp på ett sömlöst sätt. Trendspanarnas roll blir mer strategisk, för att tidigt kunna fånga upp de allt snabbare förändringarna.

Allt detta ska vävas samman för att kunna möta framtidens konsumenter på ett konkurrenskraftigt sätt i det cirkulära samhället. Smart industri är inte bara uppkopplad produktionsintelligens, utan minst lika mycket hållbar produktion, en gränsöverskridande forskning och strategier för att säkra företagets framtida kompetensförsörjning. Stora krav ställs på kompetenssatsningar för att på sikt inte tappa konkurrenskraften. Kapacitet att hantera allt större datamängder ger nya möjligheter till anpassade produktionsflöden, vilket ställer andra krav på affärsmodellen. Augmented Reality (AR) med virtuell produktionsmiljö är ett tydligt exempel. Snabba flöden i förpackningslinjen ställer höga krav på driftsäkerhet, och här finns uppenbara servicevinster genom att i realtid lösa problem på distans. Maskintillverkarna går från att vara produktleverantör till heltäckande serviceleverantör.

Inom förpackningsdesign är en av framtida utmaningar att tillföra ökad funktionalitet för att skapa mervärde för kunderna. Det kan vara etiketter med tryckt elektronik där den elektroniska etiketten, laddas med information och aktiveras först när produkten når ett visst led i värdekedjan och varans destination blir känd. Förpackningar kan även kommunicera via NFC i kundens mobiltelefon och etiketter kan logga om ett livsmedels kylkedja brutits. Exemplen är många och fler nyheter är på väg. Unboxingtrenden är obruten och förpackningen fortsätter att med alla sinnen bidra till överraskning och kundtillfredsställelse.

Viktigt är dock att inse skillnaden mellan förpackning i butik och hur förpackningen visas när den bara förekommer på nätet, och förstå vikten av att ha kontinuitet oavsett media. Den ökande E-handeln innebär en logistisk utmaning som ställer större krav på certifiering, automatiserad hantering och spårbarhet. Likaså måste dagens dåliga fyllnadsgrad och överförpackning lösas för att nå ett optimalt standardiserat flöde. Leveranskedjan får en allt tydligare roll, vilket kräver nya tankesätt runt effektiv distribution. Detta ställer krav på såväl andra affärsmodeller som ny kunskap. Multikanal idag, med omnikanal som mål – men vägen dit är inte alltid självklar och här har effektiva förpackningar med kundupplevelsen i fokus en viktig roll. Förpackningsmaterial av förnybar råvara står högt på agendan för att nå det cirkulära samhället, pådrivet av debatten runt mikroplast och plastöar i världshaven. Förpackningar är det största användningsområdet för bioplaster och den utvecklingen fortsätter. Forskningen jobbar nu med råvarubaser som koldioxid, lignin och alger. Samtidigt ökar intresset för form-pressad fiber och idag finns lösningar baserade på pappersmassa som även klarar att förpacka kolsyrad dryck. Biomassa närmar sig bioplast i ett miljömässigt kretslopp och forskarna fortsätter oförtrutet att omvandla förnybar råvarubas till byggstenar för högvärdiga förpackningslösningar.

Inom tryckning pågår övergången transmissionen mot digitaltryck för fullt. Mycket handlar om en mental övergång som även omfattar en förändrad affärsmodell. Nya modeller för prissättning på en plattform som erbjuder både nya kommunikations-möjligheter och effektivare flöden. Det kommande paradigmskiftet inom tryckteknik kräver ny kunskap för att kunna utnyttja plattformen för nya konsumentvärden och större kostnadseffektivitet – allt i en nära dialog mellan maskintillverkare och varumärkesägare. I det cirkulära samhället definieras hållbarhet i termer som ”reduce, reuse, recycle”. Materialsnåla förpackningar i ett ekosystem med effektiv material- återvinningen är en tydlig framtids-utmaning som kräver gemensamma insatser av såväl varumärkesägare som förpackningsindustri. Med ett tydligt fokus på en cirkulär ekonomi kan slutkonsumenternas ökande krav på hållbara förpackningar mötas.
Framtiden inom förpackningsom-rådet innehåller så mycket mer än de övergripande trender ovan – så ta tillfället att lära mer och möta för-packningsbranschen på Scanpack. Smart industri tar helhetsgreppet runt digitalisering, hållbar produktion, säkrad kompetensförsörjning och attraktiva innovationsmiljöer.