INTEGRITETSPOLICY FÖR SVENSKA MÄSSAN GOTHIA TOWERS

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Svenska Mässan Gothia Towers AB med org.nr. 559080-8290 (”SMGT”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.
Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av SMGT och vi behandlar den information som du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, upplevelser eller produkter inom något av våra affärsområden: Hotell, Mat & dryck, Kongresser & event, Mässor och Möten.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:
Svenska Mässan Gothia Towers AB
SE-412 94 Göteborg, Sweden
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen
Tel: +46 (0)31 708 80 00
Kontakta oss via formulär

Hur och varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du gör en bokning, förfrågning, registrering eller ett köp hos oss. Vi samlar också in uppgifter från tredje part om dig i egenskap av representant för din yrkesroll när vi bedömer att du kan ha ett intresse av vår verksamhet.
Vill du veta mer i detalj om hur SMGT behandlar dina personuppgifter? Nedan kan du läsa mer om:

– Varför vi behandlar dina personuppgifter
– Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
– Vilken laglig grund enligt dataskyddsförordningen vi stödjer oss på för att kunna behandla dina personuppgifter
– Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
– Vilka skyldigheter du har att tillhandahålla uppgifterna till oss och vad som händer om du inte gör det
– Vilka som har tillgång till dina personuppgifter
– Om vi delar dina personuppgifter utanför EU/EES samt varför vi i så fall gör det
– Från vem vi inhämtar dina personuppgifter
– Vilka rättigheter du har att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

Du som besöker en mässa utifrån yrkesroll

Du som besöker en mässa som privatperson

Du som använder en digital tjänst som privatperson

Du som medverkar som utställare

Du som medverkar som talare

Du som bor på något av våra hotell

Du som besöker någon av våra restauranger

Du som arrangerar konferens, möte eller event

Du som besöker Upper House Spa

Du som besöker The Theatre

Flowers

Intresseavvägningar

För vissa ändamål, när vi kommunicerar med dig i egenskap av din yrkesroll, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill ha detaljerad information om de intresseavvägningar som vi har gjort kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på i andra stycket av denna policy.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

SMGT behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Vi kan även överföra dina personuppgifter till ett land som EU-kommissionen har bedömt har en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter.

Om du vill ha detaljerad information om överföring utanför EU/EES kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy. Genom att kontakta oss kan du även få en kopia av de lämpliga skyddsåtgärderna.

Rensning och uppdatering av databas

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi har resurser som:
– Löpande rensar och uppdaterar databasen.
– Rensar bort e-post som ”studsar” samt uppdaterar register efter returer på postala utskick.
– Vi har även en uppkoppling mot vår databasleverantör för att ha aktuell information.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller att få uppgifter raderade. Nedan beskriver vi dessa rättigheter i detalj. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy.

Återkalla ditt samtycke

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, t ex om du har samtyckt till att få marknadsföring från SMGT under en längre tid än vad som anges i tabellerna ovan eller att din besökar-badge scannas av en utställare, har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av det samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av SMGT samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. En begäran görs genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt kompletterade.
Du som får nyhetsbrev från SMGT har möjlighet att redigera uppgifter, ange vilka nyhetsbrev du vill ha, samt avsluta prenumerationen genom att logga in på ett konto, vilket framgår av nyhetsbrevsutskicket.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:
– Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
– Om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
– Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre
– När personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
– Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som SMGT omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger när:
– Du motsätter dig uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
– Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning,
– Du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen, eller
– Du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (t.ex. utskick av inbjudan till och erbjudanden om kommande mässor). Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att anmäla klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), t.ex. om du vill överföra dina kontaktuppgifter till en tredje part. Rätten till dataportabilitet föreligger när:
– Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och
– Behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Svenska Mässan Gothia Towers AB den 23 maj 2018.